Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 1 - 3 of 3

頭條新聞

「尊子作動:PCCW私有化」,小超人話真誠為電盈小股東,點知私有化敗訴,漫畫家尊子,帶我們拜訪真誠的主席。歌曲:蒙面超人; 「PCCW私有化:沉冤得雪」,電盈小股東法庭上訴獲勝,三位法官更指電盈大股東“離譜”,大得民心,外籍法官變中國包青天。

頭條新聞

「尊子作動:溫家寶–不進則退」,國務院總理溫家寶在泰國講到香港金融中心地位不變,但不進則退,香港真是會生金蛋的嗎?(歌:鴨媽媽找蛋)「頭條劇場之大丈夫–旅行日記」,泰國又發生示威,紅衫軍與軍警激戰,鬥得曼谷亂成一團,但香港人卻有大無懼精神,那管他刀山油鑊,一團團旅行團誓死前往曼谷繼續旅遊,港人不死精神,令人致敬。

頭條新聞

頭條新聞二十周年,打造七百萬富翁美夢。只要答?問題就有機會嬴到七百萬……民望!!參加遊戲?嘉賓有第一代頭條新聞主持、前高官、前議員、傳媒高層同歌手等…上得黎都要有gut屎,因為問題一D都唔easy,上至頭條歷史下至…個人秘史…但係節目錄影期間發生一段插曲,主持人認為其中一位參加者超人作弊,於是通知秘密警察逮捕超人。